Language versionMuzejní knihovna

Knihovna Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy ve smyslu § 3, odst. c.) zákona č. 257/2001 Sb. Knihovna muzea poskytuje odborníkům, studentům i nejširší veřejnosti knihovnické služby formou prezenčních zápůjček knih a seriálů (časopisů) z bohatého fondu knihovny. Při poskytování těchto služeb se muzeum řídí „Knihovním řádem“ muzea, se kterým je povinen se seznámit a řídit se jím každý badatel. Knihy a seriály (časopisy) jsou ke studiu předkládány po předchozí domluvě s příslušným odborným pracovníkem.
Regionální muzeum má dvě knihovny – sbírkovou a odbornou. Odborná knihovna obsahuje v současné době téměř 6 000 evidovaných svazků. V jejím fondu se nachází historická, vlastivědná, umělecká a další odborná literatura odpovídající zaměření jednotlivých oddělení muzea. Zahrnuje řadu encyklopedií, slovníků, místopisných, ikonografických, heraldických, genealogických a dalších odborných příruček. Část těchto publikací je uložena v příručkách pracovníků podle oboru jejich činnosti. Sbírková knihovna obsahuje téměř 10 000 evidovaných svazků a je rozčleněna na regionální knihovnu a sbírku rukopisů, prvotisků, starých tisků a kramářských tisků. Je zde zastoupena obrozenecká literatura (např. J. Jungmann, P. J. Šafařík), díla z pera rodiny Šemberovy, Jirečkovy, Škorpilovy. Knižní sbírkový fond se utvářel postupně v průběhu existence bývalého vysokomýtského městského, později okresního muzea pro území bývalého okresu Ústí nad Orlicí. Regionální knihovna je tedy specializována na publikace úzce související s Vysokým Mýtem a územím bývalého okresu Ústí nad Orlicí. Ve sbírce rukopisů se mimo jiné nacházejí ručně psané a ilustrované modlitební knížky z konce 18. a průběhu 19. století. Sbírka starých tisků obsahuje téměř 2000 bohemikálních i cizojazyčných tisků vytištěných v letech 1500-1800. Původ i obsah starých tisků je velmi rozmanitý, jsou zde zastoupeny knihy českých i evropských tiskáren. Přibližně 1200 kramářských tisků pochází z tiskařských dílen v Chrudimi, Litomyšli, Kutné Hoře, Hradci Králové, Praze, Jindřichově Hradci apod. a byly vytištěny v 2. polovině 18. až na začátku 20. století. Nejvzácnější ve sbírkové knihovně jsou tři prvotisky z let 1483, 1495 a 1498. Prostřednictvím on-line katalogu si badatel může prohlédnout i titulní listy téměř u všech prvotisků, starých tisků a kramářských tisků. Knihovna vznikla současně se založením muzea v roce 1871 a v současnosti je knižní fond doplňován především publikacemi a časopisy z vědních oborů zastoupených v muzeu, příležitostně regionální literaturou, ale i historicky vzácnými tisky.


Katalog knih online

Vstup do katalogu


Nabídka knihovnických služeb


Sbírkový fond knihovny

Pro uživatele jsou k dispozici (pouze prezenčně):
• rukopisy, prvotisky, staré tisky, kramářské tisky, knihy a svázané ročníky seriálů (časopisů) vydané před rokem 1860
• monografie pojednávající o Vysokém Mýtě, nejbližším okolí a místech v bývalém okrese Ústí nad Orlicí
• literární díla vysokomýtských rodáků a osob se vztahem k městu a nebo k území bývalého okresu Ústí nad Orlicí
• publikace vydané k významným vysokomýtským událostem nebo k událostem týkajících se území bývalého okresu Ústí nad Orlicí
• pamětní spisy vydané spolky ve Vysokém Mýtě a nebo v okolních obcích
• knižní produkce vydavatelství na území bývalého okresu Ústí nad Orlicí


Knihovní fond odborné knihovny

Pro uživatele jsou k dispozici (pouze prezenčně):
1. Historické monografie
2. Příručková literatura: se zaměřením k muzejní práci, historii a pomocným vědám historickým.
3. Fond seriálů (časopisů): produkce 19. a 20. století. (celostátní, celokrajské, okresní, místní). Pozn.: ročníky jsou i nekompletní.


Další služby

• internet (přístupný v badatelně)
• reprografické

Otevírací doba muzea
Po zavřeno
Út - Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
So - Ne 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

© Matyáš Hájek - www.designhajek.cz

Sáčky do vysavače Půjčovna karavanů
Šemberova 125/I
566 01 Vysoké Mýto
muzeum@muzeum.myto.cz
tel.: 465 461 950