Language versionPhDr. Radim Urbánek

etnolog, kurátor sbírek

Vzdělání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor etnologie (2003)
tamtéž rigorózní řízení (2004)

Spravované podsbírky
dopravní prostředky
svítidla
technika
tradice a lidové zvyky
váhy a míry
zaměstnání venkovského lidu - zemědělství
řemesla - koželužství, práce se dřevem, tkalcovství

Zaměření v oboru
lidové stavby, bydlení a vesnický urbanismus
technické památky (zejména vesnické)

Odborné zájmy a aktivity
přednášky pro veřejnost (Česká Třebová, Heřmanův Městec, Kostelecké Horky, Olomouc, Vysoké Mýto)
exkurze (Letohradsko, Litomyšlsko, Veselý Kopec, Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou, Vysokomýtsko)
návrhy vesnických památkových zón v letech 1997 až 2000 (Sedlec, Ústí nad Orlicí – Podměstí, Vysoká u Javorníku a Hrušová – s Andreou Hricinovou)

Příprava a realizace seminářů
Obnova, oprava a rekonstrukce objektů lidového stavitelství a regenerace vesnických sídel, seminář pořádaný Státním ústavem památkové péče v Praze a referátem kultury Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí ve dnech 15.-17.9.1997 (spolu s Pavlem Burešem a Svatavou Hausknechtovou)
Lidové stavitelství na starých fotografiích, seminář Okresního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 30.-31.10.2001 ve Vysokém Mýtě
Vodní mlýny, seminář Okresního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 18.-19.6.2002 ve Vysokém Mýtě
Vesnické technické památky – výrobní objekty, seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 14.-15.10.2003 ve Vysokém Mýtě
Vesnické technické památky – nevýrobní objekty, seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 12.-14.10.2004 ve Vysokém Mýtě
Vodní mlýny II., seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 23.-25.11.2005 ve Vysokém Mýtě
Vesnické technické objekty 2007, seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 9.-11.10.2007 ve Vysokém Mýtě
Vodní mlýny III., seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 14.-16.10.2008 ve Vysokém Mýtě
Vesnické technické objekty 2010, seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 11.-13.10.2010 ve Vysokém Mýtě
Dřevěné uhlí 2010, sympozium Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádané ve dnech 25.-26.10.2010 v Horním Maršově
Vodní mlýny IV, mezinárodní seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě ve spolupráci s Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, pořádaný ve dnech 10.-12.10.2011 ve Vysokém Mýtě
Vesnické technické objekty 2013, celostání seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 14.-16.10.2013 ve Vysokém Mýtě
Vodní mlýny V. aneb Mimořádné stavby českého venkova, celostátní seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 13.-15.10.2014 ve Vysokém Mýtě
Mlynářská symbolika, celostátní seminář pořádaný spolkem VodníMlýny.cz, z.s., Podbrdským muzeem, Rožmitál pod Třemšínem a Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě ve dnech 6.-7.6.2016 v Pardubicích
Vesnické technické objekty 2016, celostátní seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 17.-19.10.2016 ve Vysokém Mýtě

Členství v odborných organizacích a zájmových sdruženích
člen Společnosti pro obnovu vesnice a malého města (od roku 2008 víceprezident)
člen Komise pro lidové stavitelství AMG ČR (od 2004 člen rady této komise)
člen Společnosti pro dějiny věd a techniky
člen sekce Větrné mlýny při Klubu přátel Technického muzea v Brně (člen výboru této sekce)
člen Slovenskej mlynologickej spoločnosti


Publikační činnost

Články v odborném tisku a sbornících (výběr)
1995, Další možnosti záchrany památkově hodnotných objektů a území, in: Sborník příspěvků ze semináře k aktuálním otázkám ochrany vesnických památkových sídelních celků, Kroměříž-Rymice, 4.-5.10.1994, Praha.
1996, Možnosti péče o nechráněné lidové stavby a vesnické sídelní celky, in: sborník příspěvků ze semináře pořádaného SÚPP v NTM v Praze, Praha.
1998, Oprava a využití domu čp. 4 v Libchavách, in: Sborník příspěvků ze semináře SÚPP v Ústí nad Orlicí ve dnech 15.-17.9.1997, Praha.
1998, Model čtvrti Trávník a současný stav její tradiční zástavby, Zprávy památkové péče, ročník 58. (s Lubošem Procházkou)
1999, Roubené stodoly na území okr. Ústí nad Orlicí, in: Sborník příspěvků ze semináře SÚPP v Zubrnicích ve dnech 14.-16.9.1998, Praha.
1999, Mlýn a pila čp. 211 v Kunvaldu, in: Vlastivědný sborník Ústí nad Orlicí, č. 10.
1999, Územně plánovací dokumentace a památková péče, in: Česká etnoekologie, Praha.
2001, Mlýn a pila čp. 211 v Kunvaldu, Zprávy památkové péče, ročník 61.
2001, Sušárny ovoce v okr. Ústí nad Orlicí, in: Sborník příspěvků ze semináře SÚPP ve Vlčnově ve dnech 13.-15.9.2000, Praha.
2002, Sbírka fotografií Vratislava Votrubce v Okresním muzeu ve Vysokém Mýtě, in: sborník Historická fotografie, roč. 2.
2002, Vratislav Votrubec a jeho fotografie Vysokomýtska, in: Lidové stavitelství na starých fotografiích (sborník referátů ze semináře), Vysoké Mýto.
2002, Vodní mlýny u českých vesnic v Banátu, in: Vodní mlýny (sborník referátů ze semináře), Vysoké Mýto.
2002, Možnosti ovlivňování činnosti na území navrženém k vyhlášení VPZ, in: Sborník příspěvků ze semináře SÚPP v Broumově ve dnech 12.-14.9.2001, Praha.
2002, Seminář Vodní mlýny, Zprávy památkové péče, roč. 62. (s Magdou Křivanovou)
2003, Expozice mlynářství a zemědělského nářadí v Písečné u Letohradu, Český lid, roč. 90, č. 1. (s Lubošem Procházkou)
2003, Sušárny ovoce v okr. Ústí nad Orlicí, Zprávy památkové péče, ročník 63.
2003, Polygonální stodoly v okr. Ústí nad Orlicí, in: Sborník příspěvků ze semináře SÚPP v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 11.-13.9.2002.
2004, Sušárny ovoce – opomíjené drobné stavby, in: Vesnické technické památky – výrobní objekty (sborník referátů ze semináře), Vysoké Mýto.
2004, Učitel Antonín Kavka a výroba jedlinských hraček. Národopisný věstník, XXI (63), s. 101-113, Praha.
2005, Žentour - pozoruhodný zvířecí motor, in: Sborník ze semináře Historické hospodářské stavby venkova, realita a perspektivy v Prachaticích ve dnech 15.-17.9.2004.
2005, Fotografie mlýnů v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, in: sborník Historická fotografie, roč. 5, s. 24-32.
2005, Kovárny na Vysokomýtsku, in: Pomezí Čech, Moravy a Slezska, svazek 6, s. 146-174.
2005, Vratislav Votrubec - výjimečný dokumentátor lidových staveb a oděvu. Národopisný věstník XXII(64)/2005, s. 112-128. (spolu se Soňou Bezdíčkovou)
2006, Opomíjené drobné stavby: výzkum sušáren ovoce v okr. Ústí nad Orlicí, in: Etnologie a kuriozity, Praha.
2006, Výběrová bibliografie z okresu Ústí nad Orlicí z let 2000 až 2005, in: Pomezí Čech, Moravy a Slezska, svazek 7, s. 265-286. (s Hankou Skalickou a Davidem Víchem)
2007, Střechy vodních mlýnů, in: Sborník příspěvků ze semináře NPÚ v Jičíně ve dnech 20.-22.9.2006.
2008, Mlýn čp. 32 v Dlouhé Třebové, in: II. ročenka Městského muzea Česká Třebová 2005-2007, s. 29-42.
2008, Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty, in: Český kras XXXIV (2008) - Geologie, speleologie a historie, s. 5-20. (s Karlem Žákem, Radoslavou Schmelzovou, Jaroslavem Hlaváčem, Liborem Gottfriedem, Jiřím Bruthansem, Ivo Světlíkem a Martinem Majerem)
2009, Mlýn Betlém čp. 35 v Zálší (UO) a vývoj jeho technologického vybavení, in: Sborník NPÚ, ú. o. p. v Pardubicích, s. 67-71 a 105-107.
2010, Vodní mlýny a posuzování jejich hodnot, in: Zprávy památkové péče, ročník 70, s. 23-30.
2010, Mlýny na Novohradce od Nových Hradů k Luži, in: Sborník NPÚ, ú. o. p. v
Pardubicích, s. 12-18 a 56-61.
2012, Kamenné části mlýnské hranice, in: Vodní mlýny IV. (sborník referátů ze semináře), Rožmitál pod Třemšínem, s. 176-181.
2012, Kunžak, okr. Jindřichův Hradec – mlýn čp. 113 (staré čp. 83), in: Vodní mlýny IV. (sborník referátů ze semináře), Rožmitál pod Třemšínem, s. 82-119. (spolu s Jarmilou Hansovou a Janem Peštou)
2014, „Křížení“ v dýmníkové kuchyni, in: Vesnické technické objekty 2013 (sborník referátů ze semináře), Ústí nad Labem, s. 52- 56. (spolu se Zuzanou Vařekovou)
2016, Technologické vybavení větrných mlýnů v ČR, in: Větrné mlýny, jejich obnova a využívání, nelokalizováno. (spolu s Janem Doubkem)
v tisku, Vybrané mlynářské termíny a jejich nynější interpretace, Časopis Národního muzea.
v tisku, Stavební podoba venkovských technických objektů.

Popularizační články (výběr)
1997, Po rumunském Banátu, Domov, č. 3.
1998, Památková péče a územně plánovací dokumentace, in: S 98.
2002, Lidové stavby aneb Stavitelství a ekologie, Zpravodaj ČSOP v okr. Ústí nad Orlicí, roč. XIX, č. 1.
2002, Památková péče, kapitola v knize Jirásková B. a kol.: Rekonstrukce domu od A do Z, Hradec Králové.
2002, Tradiční energie aneb Motory našich předků. Zpravodaj ČSOP v okr. Ústí nad Orlicí, roč. XIX, č. 2.
2002, Lidové stavitelství českých vesnic, kapitola v Průvodci Banátem, Brno.
2003, Sušárny stále aktuální, Chatař&chalupář, č. 9.
2004, Lidová kultura, kapitola v knize kolektiv: Vysoké Mýto, tradice a současnost, Litomyšl.
2004, Tradiční vytápění domů. Zpravodaj ČSOP v okr. Ústí nad Orlicí, roč. XXI, č. 2.
2008, Kameny v českých mlýnech, Hasačert - zpravodaj sekce Větrné mlýny při Kruhu přátel TMB, roč. III., č. 4, s. 6-7.
2008, Jednoduché zásady stavebních úprav, oprav a rekonstrukcí větrných mlýnů z hlediska památkové péče, Hasačert - zpravodaj sekce Větrné mlýny při Kruhu přátel TMB, roč. III., č. 4, s. 18-20.
2008, Metodika základní dokumentace mlýnů, Hasačert – zpravodaj sekce Větrné mlýny při Kruhu přátel TMB, roč. V., č. 6, s. 6-9.

Publikace
kolektiv autorů 2002, 2003, 2004: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1. díl A-G, 2. díl H-O, 3. díl P-S/Š, 4. díl T-Z), Praha (U. R. zpracovával vybraná hesla ve východních Čechách, zejména v okr. Ústí nad Orlicí).
2003, Češi v rumunském Banátu (publikace k výstavě České vesnice v rumunském Banátu), Vysoké Mýto. (včetně redakce, grafické úpravy a tisku)
2004, Dřevo, hlína, opuka. Lidové stavitelství na Vysokomýtsku, Vysoké Mýto.
2005, Mlýn čp. 35 v Písečné - poslední zdejší svědek vodního mlynářství, Vysoké Mýto. (s Hanou Hácovou)
2008, Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách II, Praha.(s Luďkem Štěpánem, Hanou Klimešovou a kolektivem)
2010, Poklady ze mlýna II. Cesta žita, [Brloh]. (spolu s Petrem Dvorským)
2011, Větrné mlýny s turbínou, Brno. (spolu s Janem Doubkem a Karlem Mlýnkem)
kolektiv autorů 2015, Lidové stavby Pardubického kraje, Praha

Realizované výstavy v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě (výběr)
Vysokomýtsko na fotografiích a kresbách Vratislava Votrubce, 2001 (dále vystaveno 2002 v Muzeu vesnice v Kouřimi a v témže roce v Regionálním centru INEX v Kosteleckých Horkách)
České vesnice v rumunském Banátu, pořádalo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2003 (dále vystaveno 2003 ve výstavní síni MěÚ v Heřmanově Městci)
Vysoké Mýto na starých fotografiích, pořádalo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2010
Světlo našich babiček, pořádalo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2010-2011
Pod parou, pořádalo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2011-2012
Chutě a vůně Vánoc, 2014

Realizované výstavy v jiných institucích
Nové objevy objektů lidového stavitelství v okr. Ústí nad Orlicí, pořádala Společnost přátel starožitností – Ústí nad Orlicí v domu čp. 4 v Libchavách, 1994
Mlýn čp. 211 v Kunvaldu, regionální doplnění výstavy Dvanáct let poté, industriální dědictví, v budově SOkA v Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, 1998

Otevírací doba muzea
Po zavřeno
Út - Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
So - Ne 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

© Matyáš Hájek - www.designhajek.cz

Sáčky do vysavače Půjčovna karavanů
Šemberova 125/I
566 01 Vysoké Mýto
muzeum@muzeum.myto.cz
tel.: 465 461 950