Celoroční nabídka programů pro školní (i neškolní) skupiny na objednání

Procházka městem s historikem

Procházka historickým centrem a jeho nejbližším okolím v doprovodu muzejního historika (nebo muzejního pedagoga).

Program začíná v muzeu krátkým uvedením do souvislostí – jak město vzniklo, proč na tomto místě, první zmínka o něm atd. Cílem programu je vyzdvihnout specifika historie Vysokého Mýta (královské věnné město založené na staré obchodní stezce), ale zároveň ukázat principy, podle kterých mohou na základě znalostí z VM „číst historii“ i v jiných městech. (Např. – čtvercové náměstí napovídá vznik na zelené louce, hradby – zisk tohoto privilegia atd.)

Samotná procházka seznamuje účastníky se zajímavostmi historického centra, připomíná osudy některých staveb (kostel, hradby a boj o jejich zbourání/nezbourání atd.), popřípadě připomíná významné osobností s městem (a konkrétními místy) spojené.

Program je vždy přizpůsoben stáří dětí/studentů délkou i množstvím informací. Navázáno na ŠVP: 1. stupeň ZŠ - Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ - Člověk a společnost – Dějepis, SŠ – Dějepis

Cena za studenta: 10,- Kč, pedagogický doprovod zdarma.

Objednávejte na kontaktech: muzejní pedagog Mgr. Petra Zeidlerová, tel.: +420 465 461 965, mail: zeidlerova@muzeum-myto.cz

Fotografie

Přednáška o archeologii ve škole

Nabízíme bezplatnou možnost přednášek o archeologii (zejména žáci 6. třídy a primy gymnázií). Přednáška trvá dvě vyučovací hodiny a je rozdělena do dvou částí. V první části se žáci seznámí s tím, co archeologie je a není, jak archeologové vědí, kde mají kopat atd. V druhé části se věnujeme skupinové práci s archeologickými nálezy.

Přednášejícím je archeolog muzea PhDr. David Vích, který má bohaté praktické zkušenosti a znalosti. Zároveň vyučuje několik hodin týdně na ZŠ, umí proto pracovat se školní skupinou.

Navázáno na ŠVP: 2. stupeň ZŠ - Člověk a společnost – Dějepis, SŠ – Dějepis

Přednášku Vám přednese bezplatně přímo u Vás ve škole, je však nutné objednat se dostatečně předem.

Objednávejte na kontaktech: archeolog PhDr. David Vích, tel.: +420 465 461 962, 739 578 523, mail: vich@muzeum-myto.cz

Regionální pověsti

Žáci se seznámí s pověstmi, způsoby jejich vzniku a šíření mezi generacemi. Program je dále zaměřen na seznámení s unikátním zvykem dodnes udržovaným i v okolí Vysokého Mýta – velikonoční klapání a obchůzka s maskou jidáše. Informace a vyplněný pracovní list, který žákům zůstane, může sloužit jako impulz pro studenty i pedagogy a podnítit k zájmu o naše tradice i nasměrovat k vlastnímu bádání.

Program vede Bc. Soňa Krátká, která se zvykům a lidové kultuře dlouhodobě věnuje a často není jen pozorovatel, ale i aktivní účastník.

Lze se domluvit na návštěvě přímo u Vás ve škole, program je v tomto případě zdarma. Navázáno na ŠVP: 1. stupeň ZŠ - Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ - Člověk a společnost – Dějepis, SŠ – Dějepis

Objednávejte na kontaktech: kurátorka sbírek tradiční lidová kultura Bc. Soňa Krátká, tel.: +420 465 461 958, mail: kratka@muzeum-myto.cz

Fotografie

Móda včera a dnes (móda jako zrcadlo doby)

Program pojednává o historii odívání, ale historie odívání není jeho hlavní částí. Jednotlivé období a módy jsou představeny v souvislostech a návaznosti na obdobích, kdy vznikly, největší důraz je kladen na 20. století a jeho „revoluci“ v podobě haute couture až po současnou tzv. fast fashion kdy už se kolekce nevytvářejí pro roční období, ale často pro každý týden.

Program navázán na ŠVP: Člověk a společnost - Výchova k občanství

Program vede muzejní pedagog Mgr. Petra Zeidlerová, cena za žáka 10,- Kč, pedagogický doprovod zdarma.

Objednávejte na kontaktech: muzejní pedagog Mgr. Petra Zeidlerová, tel.: +420 465 461 965, mail: zeidlerova@muzeum-myto.cz

Fotografie

Vznik ČSR a život v době 1. republiky

Nabízíme program, který je zaměřen na život za 1. republiky. Řeší první světovou válku - její nejdůležitější okamžiky a vliv na následnou situaci v Evropě (změna „mapy“ Evropy, změna ve společnosti atd.). Program však také přibližuje atmosféru každodennosti za první republiky – nadšené vlastenectví a pocit svobody, ale i řadu problémů – národnostní rozložení obyvatel, boje o hranice, nárůst německého tlaku, který vyústí v Mnichovskou dohodu. Zmíníme i měnovou reformu, či prvorepublikovou módu.

Program řeší situaci v širších souvislostech, i pohledem na dění v regionu, navázán na ŠVP: 1. stupeň ZŠ - Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ - Člověk a společnost – Dějepis, SŠ – Dějepis

Program vede muzejní pedagog Mgr. Petra Zeidlerová, cena za žáka 10,- Kč, pedagogický doprovod zdarma.

Objednávejte na kontaktech: muzejní pedagog Mgr. Petra Zeidlerová, tel.: +420 465 461 965, mail: zeidlerova@muzeum-myto.cz

Fotografie